Balíček okamžité pomoci MHMP

21.9.2022,
 • Balíček okamžité pomoci MHMP

  Preambule

  Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. V této souvislosti je možné čerpat příspěvek zřizovatele na realizaci pěti opatření, které je možné realizovat přímo příspěvkovou organizací. Příspěvková organizace (na základě rozhodnutí ředitele) umožní žadatelům zapsaným do příspěvkové organizace ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní žadatelům nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

  Základní podmínky pro žadatele

  Minimální požadavky oprávněného žadatele směrem k příspěvkové organizaci dané usnesením ZHMP.

  1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze.
  2. Opatření spočívající v prominutí některé z úplat jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě; o dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.
  1. Ředitel školy/školského zařízení může rozhodnout o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti s čestným prohlášením (dále jen „žádost“).
  2. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno, nebo nevyhověno, škola v přiměřené lhůtě vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy/školského zařízení uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta.

  Přehled základních opatření, na která lze žádat příspěvek

  OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ

  Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

  OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ

  Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole (školkovné) nebo v základní umělecké škole – tuto podporu  v základní škole nelze poskytnout

  OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY

  Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a touto metodikou. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na účastníka za příslušné období ve školním roce.

  Termíny ZŠ U Krčského lesa

  ZŠ U Krčského lesa bude přijímat žádosti oprávněných žadatelů na školní rok 2022/ 2023 prostřednictvím žáků, osobně v níže uvedeném termínu, datovou schránkou nebo elektronicky s ověřeným podpisem v termínech do 29. 9. od měsíce října nebo do 19. 10. od měsíce listopadu.

  Zákonný zástupce může následně žádost o příspěvek písemně zrušit.

  Rozhodnutí ŘŠ bude předáno prostřednictvím žáka.

  Žádost o podporu

   

  Osobní podání žádostí proběhne v daném čase ve vestibulu školy, kde budou k dispozici i tištěné formuláře k vyplnění na místě.

   29. 9. 2022 od 8:00 do 9:00hod. ve vestibulu školy

   19. 10. 2022 od 8:00 do 9:00hod. ve vestibulu školy

   

  Kontaktní osoba – paní Adéla Sedláčková, tel.: 241 713 229  denně od 10 do 12hod.

  Další informace můžete nalézt na Pomoc Pražanům (praha.eu)

Co nás čeká
 1. Mikulášská nadílka

  5.12. v 8:00 - 12:00
 2. Vánoční jarmark a dílny

  7.12. v 16:00 - 18:00
 3. Vánoční prázdniny

  23.12.2023 - 2.1.2024