Vnitřní řád školní družiny

 • Provoz školní družiny začíná v 6:30 hod., končí v 17:30hod.

  Příchod:

  • Žáci přicházejí v doprovodu rodičů nebo sami.
  • Příchod dětí přihlášených do ranní ŠD: od 6.30 – 8.00 hod. vchodem školní družiny. Příchozí žák, nebo jeho rodič nahlásí vychovatelce jméno, třídu. Zodpovědnost za dítě přejímá vychovatelka v okamžiku, kdy se jí dítě přihlásí.
  • V případě, že je dítě přihlášeno do ranní ŠD jen ve dnech s tzv. děleným vyučováním, tzn.v časovém rozmezí od 8:00 do 8:45 hod, jeho příchod do ŠD je hlavním vhcodem v 7.40 – 8.00 hod. Děti, které půjdou z domova přímo až na vyučování, které začíná od 8.55 hod., vcházejí do školy hlavním vchodem v 8.45 hod.
  • Na vyučování odcházejí děti z ranní ŠD v doprovodu vychovatelky přímo ke třídám nebo na jiné dohodnuté místo v budově školy.
  • Po skončení vyučování odvádí žáky vyučující poslední hodiny do ŠD, kde je předá vychovatelce.

  Odchod :

  • Ve vymezeném časovém rozsahu, tj. od doby: po obědě od 13:30 do 14:00 hod.
  • Potřebují – li rodiče vyzvednout dítě výjimečně jindy než v uvedenou dobu, oznámí to předem písemně. Na žádanku bude uvedeno datum, hodina, způsob odchodu – např. sám, v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Dospělá osoba, která dítě vyzvedává musí být rodiči nebo zákonnými zástupci uvedena v zápisovém lístku.
  • V době od 14 – 15.00 hod. jsou žáci zaměstnáni činnostmi dle týdenního plánu každého oddělení. V případě příznivého počasí pobývají žáci venku mimo areál školy nebo na školní zahradě. V tuto dobu nejsou děti vydávány rodičům v zájmu plynulého průběhu činnosti se žáky v jednotlivých odděleních.
   • Dítě může být na žádost rodičů a po domluvě s vychovatelkou uvolněno ze ŠD na zájmové kroužky. Po dobu konání zájmového kroužku za děti zodpovídá lektor příslušného kroužku, který je povinen dítě ze ŠD vyzvednout a po ukončení zpět doprovodit do ŠD.
   • Každou změnu účasti na zájmovém kroužku – např. definitivní zrušení účasti na zájmovém kroužku, dávají rodiče na vědomí vychovatelce písemným dokladem, na kterém bude mimo jiné uvedeno rozhodující datum změny v účasti na zájmovém kroužku.
  • Rodiče vyzvedávají děti ze ŠD v době od 15.00 – 17.30 hod., pokud je dítě zařazeno v tuto dobu do jiného oddělení ŠD, řídí se informacemi u vchodu do ŠD.
  • Nepřítomnost žáka ve ŠD omlouvají rodiče nebo zákonní zástupci písemně. Na omluvence bude uvedeno jméno žáka, datum absence, čitelný podpis rodičů.

  Ukončení provozu:

  • Provoz ŠD končí v 17.30 hod.
  • V případě, že rodič z vážných důvodů nerespektuje ukončení provozu a nevyzdvihne dítě, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit vychovatelce.

  Úhrada školného:

  • Poplatek za celodenní pobyt žáka ve ŠD je 300 Kč za měsíc.
  • Platí se za období září až prosinec do 30.9., za období leden až červen do 31.1. za pololetí probíhajícího školního roku.
  • Při platbě je nutno uvádět přidělený variabilní symbol dítěte (jméno příkazce platby není dostačující).
  • V případě, že rodiče dítě do ŠD přihlásí a dítě nastoupí až později (př. dítě je přihlášeno v září, docházet začne v listopadu) je nutné tuto skutečnost škole oznámit.
  • V případě odhlášení dítěte ze školní družiny v průběhu měsíce je nutné uhradit poplatek za celý měsíc.
  • V případě, že za dítě není uhrazen poplatek včas, jsou zákonní zástupci upozorněni na vzniklý dluh. Po jeho opětovném nezaplacení může být dítě ze školní družiny vyloučeno.

  Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Důvodem k vyloučení může být dle konkrétní situace i opakované bezdůvodné nedodržování provozní doby školní družiny tj. nerespektování povinnosti rodiče vyzdvihnout si dítě do 17:30hod.

Co nás čeká
 1. Pohovory s rodiči

  4.6. v 16:00 - 18:00
 2. Pedagogická rada

  20.6. v 14:00 - 16:30
 3. Školní slavnosti

  25.6. v 17:00 - 19:00