Informace

 • Vedoucí školní družiny

  • Jitka Traspová
  • tel.: 774 711 183
  • konzultační hodiny úterý 15:00 – 17:00
  • e-mail: jitka.traspova@zsukrcskeholesa.cz

  Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:30 hodin.

  Poplatek za školní rok činí 300,- Kč měsíčně a bude vybírán na celé pololetí vždy k 30.9. a 31.1. ve výši 1500,- Kč.

 • Přijetí žáka do ŠD

  Vzhledem k nárůstu počtu žáků školy předpokládáme, že počet zájemců o docházku do školní družiny by mohl převýšit kapacitu počtu žáků, které lze pro školní rok 2017/18 přijmout.

  V případě, že to takto stane, bude nutné vybrat ty žáky, kteří nebudou do školní družiny přijati.

  V případě, že bude kapacita školní družiny tak, jako v minulých letech dostačující, budou přijímáni žáci 1.,2.,3. a následně dle volné kapacity a potřeby i žáci 4. ročníků. V rámci posuzování přijetí budou u žáků 3. ročníků , nebo následně i 4. ročníků uplatněna následující kriteria.

   

  Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

  Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 3. ročníků.

  Školní družina zřizuje 8 oddělení, která se naplňují do počtu 30 žáků , tj. přijímá se 240 žáků.

  Do školní družiny se přednostně přijímají žáci 1. a 2. ročníků.

  Přijetí do školní družiny je nenárokové a o přijetí žáka rozhoduje ředitel školy.

  Při naplňování kapacity školní družiny pro daný školní rok jsou při větším počtu zájemců, než je 240 žáků, uplatňována kritéria.

  Zákonní zástupci žáka vyplňují závaznou přihlášku do školní družiny. Její odevzdání, vyplnění zápisního lístku a uhrazení platby za školní družinu jsou základními podmínkami možnosti účasti žáka na vzdělávání v ŠD. O přijetí žáka do školní družiny budou zákonní zástupci informováni nejpozději v první polovině září aktuálního školního roku.

  Při větším počtu zájemců o docházku do školní družiny, který bude překračovat počet žáků 240, se uplatní kritéria:

  • Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. třídy, kteří mají zaměstnané oba rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání).

  • Žáci 3. třídy budou přijati do školní družiny, pokud toto přijetí nadále umožní kapacita školní družiny a za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče (škola může opět požadovat potvrzení o zaměstnání).

  • Pokud převýší počet přihlášek žáků 3. ročníku kapacitu školní družiny, bude upřednostněn sourozenec žáka z 1. nebo 2. ročníku, který již družinu navštěvuje.

  • Přednostně se přijímají ti žáci, kteří školní družinu již navštěvovali a jejich docházka je v plném týdenním rozsahu provozu školní družiny.

  • Pro možnost docházky do školní družiny musí být splněny stanovené podmínky. Odevzdaná závazná přihláška, vyplněný zápisový lístek a uhrazen poplatek za školní družinu v ředitelem stanovené výši.

  • Při rozhodnutí o přijetí v případě shodného posouzení při přijímání žáků rozhoduje:

  1) věk žáka, kdy je upřednostněn žák mladší

  2) časové pořadí splnění podmínek pro přijetí do ŠD

  3) docházka sourozence žáka 3. ročníku, který do ŠD ZŠ U Krčského lesa v 1. nebo 2. ročníku dochází..

  Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich), nebo jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a žáci, kteří plně nevyužívají provozní dobu školní družiny a pravidelně nebo často odcházejí ze školní družiny po obědě.

  Do školní družiny nemusí být přijat žák, za kterého řádně a včas nebyly zaplaceny v minulých obdobích poplatky za školní družinu, nebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Co nás čeká
 1. Pohovory s rodiči

  11.6. v 16:00 - 18:00
 2. Pedagogická rada

  19.6. v 14:00 - 17:00
 3. Školní slavnost

  24.6. v 17:00 - 19:30