Provozní řád školní jídelny

 • (výňatek)

  1. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

  2. Aby strávník obdržel požadovaný oběd, musí si jej objednat do 14 hod. předešlého dne na internetu, na terminálu ve školní jídelně nebo v kanceláři ŠJ. To samé platí i pro storna. 

  3. Každý strávník musí mít čip, který slouží po celou dobu stravování. V případě, že si strávník zapomene čip, oběd vždy dostane na základě náhradního dokladu, vydaného v kanceláři ŠJ.

  4. Jídelní lístek je zadáván s týdenním předstihem, aby si strávníci mohli včas objednávat na výdejních místech a on-line na internetu.

  5. Stravné: platí se bezhotovostně na účet školní jídelny, variabilní symbol je číslo přidělené školní jídelnou.

  Možnosti placení stravného jsou:

  a) bezhotovostně trvalým příkazem na účet školní jídelny, č.ú.: 000019-0073723349/0800

  b) převodním příkazem

  c) fakturací školám na základě skutečně odebrané stravy.

  6. Protože se jedná o kreditní systém plateb za poskytované služby, je nutné si udržovat potřebný zůstatek na účtu strávníka. Každý rodič, žák, student nebo cizí strávník je povinen tento účet pravidelně sledovat. V případě nedostatečné hotovosti nebude oběd vydán. Přeplatky za kalendářní rok se převádí automaticky na následující kalendářní rok. Zúčtování se provádí vždy k 30.6.

  Po ukončení stravování je každý strávník povinen nejpozději do jednoho měsíce příkaz k platbě zrušit a požádat o převedení přeplatků na účet strávníka. Každý strávník má možnost bezplatně kdykoli požádat o výpis odebrané stravy.

  7. Výdejní doba oběda pro školská zařízení: pondělí – pátek 11:30 – 14:00 hod.
  Výdejní doba oběda do jídlonosičů: 11:00 – 11:30 hod.

  8. Strávníkům, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů, je přísně vymezen čas a prostor pro jejich odběr – prostor vstupu do školní kuchyně z ulice V jehličí.

  9. Žáci mají právo denně odebrat oběd. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit.

  10. Odhlašování obědů – odhlásit oběd si mohou strávníci, případně jejich rodiče tak, jak je uvedeno v bodě 2 tohoto provozního řádu. Oběd, který není odhlášen, propadá.

  11. Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu, nosit čip. Za ztracený či poškozený čip si musí strávník zálohově zakoupit nový. Strávník za opakované či hrubé porušení kázně může být ze stravování vyloučen.

  12. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, zaměstnanců ŠJ a zaměstnanců školy.

  13. K odkládání oděvů, aktovek a batohů je určena šatna při vstupu do jídelny. Jídelna neručí strávníkům za cennosti v prostorách šatny a jídelny odložené. Veškeré tyto věci musí mít strávník přímo u sebe nebo uzamčeny v šatní skříňce.

  14. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru ve výdejně.

Co nás čeká
 1. Školní slavnosti

  25.6. v 17:00 - 19:00
 2. Vysvědčení

  28.6. v 8:00 - 9:00
 3. Začátek školy

  2.9. v 8:00 - 9:00