Přijímací řízení na SŠ

Pro přijímacím řízení od školního roku 2019/2020 platí následující:

konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,
• jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

V prvním kole přijímacího řízení může žák podat jen dvě přihlášky. Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů je formou zveřejněného seznamu přijatých uchazečů (písemné rozhodnutí je zasíláno jen nepřijatým uchazečům). Žák potvrdí zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (základní škola vydává jeden zápisový lístek). 

Možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou z uplatnění zápisového lístku je, když odvolání uchazeče bylo úspěšné.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020:


Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020

  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020

  • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání:

  • 1. termín: středa 13. května 2020

  • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na webových stránkách MŠMT ČR:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Podrobné informace o jednotlivých SŠ a následném uplatnění:

https://www.infoabsolvent.cz/