Přijímací řízení na SŠ

 • Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021

  Aktualizace termínů jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia:

   

  Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 mění takto:

   

  čtyřleté obory vzdělávání:

   

  1.  řádný termín – pondělí 3. května 2021
  2.  řádný termín – úterý 4. května 2021

   

  1. náhradní termín – středa 2. června 2021
  2. náhradní termín – čtvrtek 3. června 2021
  šestileté a osmileté obory vzdělávání:
  1. řádný termín – středa 5. května 2021
  2. řádný termín – čtvrtek 6. května 2021

   

  1. náhradní termín – středa 2. června 2021
  2. náhradní termín – čtvrtek 3. června 2021
  Informace k zápisovým lístkům

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodlužuje termín pro předání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělávání na 6. dubna 2021.

  AKTUÁLNĚ:

  do 30. 11. 2020 odevzdání přihlášek v případě, že se žák hlásí do oborů vzdělání S TALENTOVOU zkouškou (konzervatoře, obory 82 Umění a užité umění, Gymnázium se sportovní zkouškou)

  V případě zájmu prosím informujte co nejdříve výchovného poradce e-mailem.

  Kontakt: pan učitel Mgr. Tomáš Pírek – tomas.pirek@zsukrcskeholesa.cz

   

  DŮLEŽITÉ:

  Přijímací zkoušky

  – jednotné zkoušky z ČJ a M do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají ve dvou termínech, v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

  Výběr středních škol

  prosinec 2020 – leden 2021 – Každý žák by měl být již rozhodnut, na které maximálně 2 střední školy se bude hlásit.

  Všechny potřebné údaje o nabízených oborech vzdělání naleznete v níže uvedených odkazech:

  https://www.atlasskolstvi.cz
  https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
  https://www.infoabsolvent.cz/
  http://www.msmt.cz/
  https://prijimacky.cermat.cz/kalendar
  https://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/
  https://portal.csicr.cz/

  Informace k přihláškám:

  • Předání přihlášek žákům – Žáci obdrží přihlášky s vyplněnou přední stranou a klasifikací dne 28. 1. 2021. Zákonní zástupci doplní informace o vybraných SŠ a přihlášky podepíší (přihlášku podepisuje i žák!).
  • Vrácení přihlášek zpět do školy – Vyplněnou přihlášku žáci vrátí nejpozději do 5. února 2021. Obě přihlášky musí být identické (zachovává se stejné pořadí škol).
  • Vydání přihlášek žákům – Přihlášky budou opět vráceny žákům k osobnímu doručení nebo odeslání na konkrétní střední školy, a to do 19. února 2021.
  • Odevzdání přihlášek na SŠ – Rodiče odevzdají vyplněné přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky sami řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2021 (po tomto termínu není odeslání ze zákona možné).

  Termíny přijímacích zkoušek –

  Pro jednotné testy (obory s maturitní zkouškou) jsou centrálně stanoveny dva termíny, jeden řádný a druhý náhradní pro ty uchazeče, kteří se z objektivních důvodů nebudou moci dostavit k termínu řádnému. Pakliže se uchazeč k řádnému termínu nebude moci dostavit, omluví se řediteli školy, na které měl zkoušku konat a po omluvě bude automaticky přihlášen k náhradnímu termínu konání testu.

  Termíny přijímacích zkoušek byly posunuty a najdete je na začátku tohoto dokumentu.

   Informace o výsledcích přijímacích zkoušek

  • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole a v dalších kolech  bez  zbytečného  odkladu).
  • PřijetíRozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, tzn., že musíte sami sledovat internetové stránky daných středních škol, na kterých budou seznamy s přijatými uchazeči. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a i  uchazečů  podávajících  přihlášky  do oborů  vzdělání  s talentovou zkouškou.
  • NepřijetíNepřijatým uchazečům se oznamuje   výsledek   přijímacího   řízení zasláním rozhodnutí písemně.
  • Odvolání – V případě, že žák nebude přijat ke studiu a má vůči rozhodnutí vážné výhrady, má právo se odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnut.

   

  Zápisový lístek 

  • Po vyhlášení výsledků o přijetí potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Tzn., že lhůta pro  uplatnění  zápisového  lístku  běží  ode  dne,  kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.
  • Vydání zápisového lístku – Základní škola vydá následně každému žákovi jeden zápisový lístek. Platný je pouze originál zápisového lístku s příslušnými znaky, nikoliv jeho kopie. Při jeho ztrátě nebo poškození je možné písemně požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel první originál.
  • Nepotvrdí-li žák odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.
  • Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.

  V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na výchovného poradce Mgr. Tomáše Pírka.

  Mgr. Tomáš Pírek, výchovný poradce
Co nás čeká
 1. Podzimní prázdniny, státní svátek

  27.10. - 29.10.
 2. Státní svátek

  17.11.
 3. Pedagogická rada

  24.11. v 14:00 - 16:30