Úřední deska

 • MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, ANTALA STAŠKA 2059/80b, PRAHA 4

  OZNÁMENÍ VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ

  Městská část Praha 4 na základě usnesení č. 1R-34/2019 ze dne 16.1.2019,

  v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), vše v platném znění,

  oznamuje vyhlášení konkursního řízení na ředitele:

  Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75

  Předpokládaný nástup: srpen 2019

  Zkušební doba: 6 měsíců

  Předpoklady:

  • plná způsobilost k právním úkonům

  • příslušné vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
   o změně některých zákonů, v platném znění

  • minimální tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb.

  • občanská a morální bezúhonnost

  • dobrý zdravotní stav

  • znalost českého jazyka

  Požadavky:

  • znalost problematiky řízení školy, orientace ve školské legislativě

  • odborné, řídící a organizační schopnosti, zkušenost s vedením lidí ve školství výhodou

  K přihlášce přiložte:

  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení a diplom, příp. maturitní vysvědčení)

  • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený zaměstnavatelem

  • strukturovaný životopis

  • koncepci rozvoje školy s respektováním výchozích podmínek MŠ Jílovská včetně ekonomické rozvahy řešení provozních nákladů a nákladů na přímé vzdělávání

  (v rozsahu max. 4 stran formátu A4)

  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

  • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců)

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu
  bez uvedení důvodu.

  Způsob podávání přihlášek a lhůta:

  Podepsanou přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 29.3.2019 (včetně)
  poštou nebo osobně na podatelnu na adresu: Městská část Praha 4, Úřad MČ
  Praha 4, odbor školství, prevence a rodinné politiky, Antala Staška 2059/80b, Praha 4,
  PSČ 140 46. Obálku označte textem:
  „Konkursní řízení MŠ Jílovská“ – neotvírat“

  S osobními údaji bude nakládáno v souladu s GDPR.

Co nás čeká
 1. Začátek školního roku

  2.9. v 8:00 - 9:00