Zápis

 • Zápis do 1.tříd pro školní rok 2018/2019

  Zápis do 1.tříd se koná na naší škole ve dnech

  4. a 5. dubna 2018 od 14:00 do 18:00 hod.

  V případě nemoci je nutné domluvit náhradní termín u paní zástupkyně Růžičkové na telefonu 777 250 267.

 • Postup při zápisu, případně žádosti o odklad:

  • K zápisu se dostaví děti narozené 1.9.2011 – 31.8.2012

  • K zápisu je nutno přinést– občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu, doklad o bydlení

  • Identifikační číslo– každé dítě obdrží u zápisu identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny od 2. května 2018 na webových stránkách školy a na školní vývěsce. Rozhodnutí o přijetí si rodiče v případě zájmu vyzvednout v kanceláři školy od 2. května 2018. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude rodičům zasláno poštou. Zápis probíhá formou řízeného rozhovoru paní učitelky s dítětem a formální části ( žádost, kontrola údajů), cca 20minut

  • Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 15. května 2018 v 17:00 hodin

  • Odklad povinné školní docházky– rodiče, kteří žádají o odklad se musí k zápisu dostavit s dítětem. Vyplněnou žádost s přílohami (dětský lékař a ped. psychologická poradna) je nutno doručit škole v den zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2018.  Z důvodu posunu termínu zápisu doporučujeme všem rodičům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně a u dětského lékaře, aby bylo možno doložit doporučení  u zápisu!

  • Děti, kterým byl pro školní rok 2017/18 povolen odklad školní docházky se opětovně dostaví k zápisu 4. nebo 5. dubna 2018 s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018

 • Pro školní rok 2018/2019 budeme otvírat 3 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 75 žáků)

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

   1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu

   2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)

   3. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Praha 4, v případě cizinců místo pobytu

   4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

   5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu

   6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha

  V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.

  O přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí.

 • Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde

  Žádost o přijetí .docx

  Žádost o přijetí .pdf

  Žádost o odklad .docx

  Žádost o odklad .pdf

  Evidenční list prvňáka .pdf

   

Co nás čeká
 1. Velikonoční prázdniny

  29.3. - 2.4.
 2. Zápis do 1. tříd

  4.4. - 5.4.
 3. Třídní schůzky

  10.4. v 17:30 - 18:30