Zápis

 • Stránka je právě upravována. Po dobu úprav je třeba pokyny považovat pouze za informativní.

  Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

  Zápisy k povinné školní docházce se konají
  od 1. 4 – 30. 4. 2021

  Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis do 1. ročníku ZŠ U Krčského lesa  probíhat bez přítomnosti dítěte ve škole a upřednostňuje se podání online žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

   

  Přijímání žáků probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Informace o správním řízení dle §36 odst. 3 a § 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád (nahlížení do spisu, možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí) po telefonické domluvě   tel. 241 713 229 .

  Informace v jazyce:

  ukrajinština            vietnamština               čínština      

 • Informace k zápisu
  • zápis je určen pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
  • žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci dítěte, kterému byl v minulém roce povolen odklad
  • s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání souhlasí oba zákonní zástupci 
  • k zápisu je nutné doložit rodný list dítěte ( u cizinců přeložený), doklad o trvalé adrese dítěte, u cizinců povolení k pobytu, doklad o bydlení ve spádové oblasti
  • přijatí žáci se budou vzdělávat podle ŠVP ZŠ U Krčského lesa
  • přijetí pětiletých dětí je ve stejném režimu jako odklad, musí být dvě souhlasná stanoviska odborníků. 
  • seznam přijatých žáků bude zveřejněn 20. května na webových stránkách školy a na školní vývěsce pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží po vyplnění on line přihlášky. Registrační číslo obdržíte na email uvedený v on line přihlášce. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci v případě zájmu mohou vyzvednout v kanceláři školy od 24. května 2021.  Případné rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno poštou.
  • informativní schůzka se bude konat 25. května 2021 v 17:00 hodin ve školní jídelně pouze v případě , že nebudou platit mimořádná opatření vlády.
  • pro školní rok 2021/2022 budeme otevírat 3 první třídy po 25 žácích ( tj. celkem 75 žáků)
  Kritéria pro přijetí

  Kritéria pro přijetí žáků do prvních tříd budou uplatňována v následujícím pořadí:

  1. Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti základní školy, v případě cizinců místo pobytu
  2. Trvalý pobyt dítěte v dané Městské části Prahy 4, v případě cizinců místo pobytu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává               (v době zápisu v  1. – 8. ročníku)
  3. Trvalý pobyt dítěte v dané  Městské části Praha 4,  v případě cizinců místo pobytu
  4. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu,   jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává ( v době zápisu         v 1. – 8. ročníku) 
  5. Trvalý pobyt dítěte v jiné městské části, v případě cizinců místo pobytu
  6. Trvalý pobyt dítěte, v případě cizinců místo pobytu mimo hlavní město Praha
  • v případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných dětí, bude přijetí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za přítomnosti ředitele školy, člena školské rady z řad rodičů a zástupce zřizovatele. Bližší informace o případném losování budou zveřejněny na webu školy a na úřední desce.
  • o přijetí nerozhoduje den, čas ani pořadí zapsaných dětí
  • v případě nutnosti budou zákonní zástupci vyzváni, aby doložili dokumenty k ověření údajů osobně
  Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce
  1. Elektronickou přihlášku vyplní zákonný zástupce (rodič) dítěte v termínu od 1. 4. 2021 do 12. 4. 2021 a elektronicky odešle zde. (Přihláška bude přístupná od 1. 4. do 12. 4. 2021)
  2. Po odeslání elektronické přihlášky přijde na zadaný e-mail zákonného zástupce odkaz na předvyplněnou přihlášku. Tuto přihlášku zákonný zástupce vytiskne, doplní, podepíše a spolu s kopií rodného listu a dokladem o trvalém bydlišti dítěte doručí do školy.  
  3. V případě, že nemáte možnost online připojení, či tiskárnu, kontaktujte zástupkyni V. Růžičkovou na telefonu 777 250 267 a domluvíte termín vyřízení zápisu ve škole. V případě cizinců s jazykovou bariérou je nutná účast překladatele.

   

  Způsoby doručení žádosti jsou  následující:

  • Datovou schránkou: qft3yz9
  • Poštou – doporučeným dopisem
  • Osobně – schránka  školy u hlavního vchodu 
  • Elektronickou poštou s elektronickým podpisem na adresu zapis@zsukrcskeholesa.cz

  Samotný termín zápisu je na ZŠ U Krčského lesa vyhlášen na 20. 4. 2021.  Poté poběží lhůty dle Správního řádu k administraci žádostí.

  Podání žádost o odklad

   Zápis probíhá stejnou formou.

  1. Elektronickou přihlášku vyplní zákonný zástupce (rodič) dítěte v termínu od 1. 4. 2021 do 12. 4. 2021, označí, že budou žádat o odklad a elektronicky odešle zde.
  2. Po odeslání elektronické přihlášky přijde na zadaný e-mail zákonného zástupce odkaz na předvyplněnou přihlášku. Tuto přihlášku zákonný zástupce vytiskne, podepíše.
  3. Vyplní žádost o odklad .pdf  nebo .docx, podepíše a spolu s posudky (  Pedagogicko-psychologická poradna a  pediatr nebo klinický psycholog případně odborný lékař) a podepsanou žádostí o přijetí předá škole stejným způsobem jako u přijetí viz. výše.
  4. O termínu předání rozhodnutí o odkladu bude zákonný zástupce informován telefonicky.

  Doporučujeme všem rodičům, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, aby si v dostatečném předstihu zajistili termín vyšetření v PPP a u dětského lékaře, aby mohli vše doložit v den zápisu.

  Desatero pro rodiče jak připravit dítě  na zápis najdete zde

  Jak mohu svému dítěti pomoci v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky najdete zde

  Spádové oblasti najdete zde 

  Žádost o odklad .docx

  Žádost o odklad .pdf